Webshop Zoeken

Voorwaarden

1) Voorwaarden m.b.t. deze website

Voorwaarden bij het gebruik en disclaimer.

Deze site wordt u ter beschikking gesteld door RVS/TechniekSneek hierna te noemen 'RVS/Techniek'. Op deze site wordt u als internetgebruiker informatie aangeboden over de activiteiten en producten en diensten van RVS/Techniek. Ook wordt u de mogelijkheid geboden een aantal van deze producten en diensten online te bestellen en hierover informatie op te vragen.

Alle rechten voor het gebruik van deze site worden door RVS/Techniek voorbehouden. Deze website mag zonder voorafgaande toestemming van de verantwoordelijke medewerker van RVS/Techniek niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt. Bij twijfel kunt u zich per e-mail wenden tot info@rvstechniek.nl

Gebruiksbeperkingen in verband met intellectuele eigendomsrechten.

Deze site bevat zeer veel elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van RVS/Techniek en van derden rusten. Te denken is aan tekeningen, foto's, teksten en de grafische vormgeving van internetpagina's. Mede om haar belangen en die van derden hierbij te beschermen gelden de volgende gebruiksbeperkingen bij het gebruik van deze site.

Het is niet toegestaan onderdelen van www.rvstechniek.nl elektronisch of anderszins te kopiŽren, behalve voor zover noodzakelijk om deze site op een efficiŽnte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.

Het is in principe toegestaan hyperlinks aan te brengen naar www.rvstechniek.nl, mits naar de homepage wordt gelinkt. RVS/Techniek behoudt zich derhalve uitdrukkelijk het recht voor zich te verzetten tegen zogenaamde 'deeplinks' direct naar bepaalde onderdelen van deze site.

Het is niet toegestaan een hyperlink naar www.rvstechniek.nl zo in te richten dat een internetgebruiker deze site in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina.

Het is niet toegestaan van deze site gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goed functioneren van deze site, de daarop gepresenteerde informatie of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Deze site bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein liggen. Hiervoor gelden mogelijk op die pagina's aangegeven afwijkende voorwaarden.

RVS/Techniek is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke pagina's of voor de op deze sites als download aangeboden software.

RVS/Techniek kan de beschikbaarheid en juistheid van alle op deze site voorkomende gegevens niet volledig garanderen. RVS/Techniek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door afwezigheid of onjuistheid van op deze site weergegeven gegevens. Behalve indien deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

Disclaimer

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

Passief verstrekte informatie.

Indien u over het internet surft stelt u, wellicht zonder dat u zich daarvan bewust bent, beheerders van internetpagina's in staat bepaalde gegevens over u te verzamelen. Voorbeelden hiervan zijn het "IP-nummer" van uw PC, besturingssysteem, internet browser die u gebruikt en de laatste internetpagina die u bezocht. Met deze informatie kan de kwaliteit en toegankelijkheid van internetpagina's worden verbeterd. Voor zover RVS/Techniek dergelijke gegevens gebruikt, worden deze anoniem verwerkt.

Cookie Policy

Sommige van onze websites sturen een cookie, een klein tekstbestand, naar uw computer. Hierdoor kunnen we uw computer herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt, zonder dat we u lastig hoeven te vallen met een nieuw verzoek om u aan te melden. Daarnaast helpen cookies ons de producten die u koopt te onthouden wanneer u een ?online-winkelwagentje? gebruikt.

Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u in het hulpbestand van uw internetbrowser kijken hoe u alle cookies kunt blokkeren of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen.

2) Algemene Voorwaarden RVS/TechniekSneek.

1. Toepasselijkheid
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van RVS/TechniekSneek en op alle met RVS/TechniekSneek aangegane overeenkomsten.
1.2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
1.3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4. Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij schriftelijk met RVS/TechniekSneek overeengekomen.
1.5. Onder "Koper" wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, ook wel member genoemd, die met RVS/TechniekSneek een koopovereenkomst is aangegaan.
1.6. De internetsites van RVS/TechniekSneek richten zich uitsluitend op de Nederlandse en Belgische markt.
1.7. RVS/TechniekSneek behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen.
1.8. Door het gebruik van de internetsites van RVS/TechniekSneek en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.9. RVS/TechniekSneek is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.
2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiŽle Kopers tot het doen van een aanbod. RVS/TechniekSneek is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. Het doen van een aanbod leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2.3. Uitsluitend een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.4. Een aanbod zoals genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in ťťn van de volgende omstandigheden:
2.4.1. de potentiŽle Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geŽigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan RVS/TechniekSneek via elektronische weg verzonden. Deze zijn door RVS/TechniekSneek ontvangen.
2.4.2. de potentiŽle Koper heeft tijdens zijn bezoek aan het kantoor van RVS/TechniekSneek uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald produkt en/of een bepaalde dienst te willen kopen dan wel te ontvangen;
2.4.3. de potentiŽle Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen;
2.4.4. een offerte is door de Koper getekend en door RVS/TechniekSneek ontvangen.
2.5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan en per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door RVS/TechniekSneek herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden hieraan niet heeft voldaan. In dat geval zal RVS/TechniekSneek de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangt van de bestelling mededelen.
2.6. Koper en RVS/TechniekSneek komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van RVS/TechniekSneek gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
2.7. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. RVS/TechniekSneek garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
3. Prijzen
3.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
3.2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
3.3. De Koper is de prijs verschuldigd die RVS/TechniekSneek in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door RVS/TechniekSneek worden gecorrigeerd.
3.4. Bezorgkosten worden, afhankelijk van de faktuurwaarde, doorberekend. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.
3.5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door RVS/TechniekSneek.
4. Betaling
4.1. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manier worden betaald:
4.1.1. vooruitbetaling
Bij RVS/TechniekSneek biedt u verschillende betalingsmogelijkheden o.a. via het nieuwe Ideal betaalsysteem.
4.2. Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,44% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
4.3. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die RVS/TechniekSneek als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.
4.4. In geval van niet tijdige betaling is RVS/TechniekSneek bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
5. Levering en leveringstijd
5.1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft RVS/TechniekSneek ernaar om bestellingen die op een werkdag zijn geplaatst binnen 48 uur te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. RVS/TechniekSneek kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
5.2. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. RVS/TechniekSneek streeft ernaar vertragingen binnen ťťn werkdag telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden.
5.3. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een creditcard dient RVS/TechniekSneek de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper.
5.4. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft over op de Koper.
5.5. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
6. Ruilen en herroepingsrecht
6.1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Producten kunnen uitsluitend worden geruild binnen 8 dagen en in de oorspronkelijke verpakking, waarvan de verzegeling (seal) niet is verbroken. Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur. De Koper krijgt zijn geld terug. Ruilen na 8 dagen is mogelijk. De Koper ontvangt dan een waardebon ter waarde van de aanschafprijs van het teruggestuurde product.
7. Tevredenheidsgarantie
7.1. De consument Koper kan binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd software of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of software waarvoor een bindende productregistratie is uitgevoerd. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren kan er na overleg met RVS/TechniekSneek aanspraak gemaakt worden op de tevredenheidsgarantie. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
7.2. RVS/TechniekSneek is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
7.3. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument Koper.
7.4. Indien de consument Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt RVS/TechniekSneek binnen 30 dagen zorg voor terugbetaling van het door de consument-Koper aan RVS/TechniekSneek betaalde.
8. Eigendomsvoorbehoud
8.1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met RVS/TechniekSneek is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
8.2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
9. Garantie en aansprakelijkheid
9.1. Voor door RVS/TechniekSneek geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. RVS/TechniekSneek vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie.
9.2. RVS/TechniekSneek is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. RVS/TechniekSneek geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
9.3. Indien RVS/TechniekSneek om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
9.4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
9.4.1. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van RVS/TechniekSneek of de fabrikant zijn verricht;
9.4.2. indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
9.4.3. indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
9.4.4. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
9.5. De Koper is gehouden RVS/TechniekSneek te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen RVS/TechniekSneek zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
9.6. Het is mogelijk dat RVS/TechniekSneek op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. RVS/TechniekSneek is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
10. Overmacht
10.1. In geval van overmacht is RVS/TechniekSneek niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
10.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.
11. Intellectuele eigendom
11.1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij RVS/TechniekSneek, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
11.2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciŽle know how, methoden en concepten.
11.3. Het is de Koper verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van RVS/TechniekSneek, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privť gebruik van het product zelf.
12. Persoonsgegevens
12.1. RVS/TechniekSneek zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.
12.2. RVS/TechniekSneek neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.
13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
13.3. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van RVS/TechniekSneek of overeenkomsten die met haar gesloten zijn worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.
14. Geschillenregeling en beslechting
14.1. In afwijking van artikel 13 kunnen consumenten Kopers er voor kiezen om gebruik te maken van het recht een eventueel geschil inzake aanbiedingen van RVS/TechniekSneek of de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst met RVS/TechniekSneek, voor te leggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel.org, mits het gaat om een aanbieding of overeenkomst die via de internetsite of telefoonverbinding is gedaan of tot stand gekomen.
14.2. Een geschil zoals in het vorige lid omschreven wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de consument zijn klacht binnen maximaal 30 dagen schriftelijk aan RVS/TechniekSneek heeft voorgelegd.
14.3. Uiterlijk drie (3) maanden nadat de klacht aan RVS/TechniekSneek is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
14.4. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is RVS/TechniekSneek aan deze keuze gebonden. Wanneer RVS/TechniekSneek. dat wil, zal de consument binnen vijf (5) weken na een daartoe door RVS/TechniekSneek schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt RVS/TechniekSneek de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf (5) weken, dan is zij gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
14.5. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. Haar beslissingen geschieden bij wege van bindend advies.
15. Diversen
15.1. RVS/TechniekSneek is gevestigd te Sneek, Leerlooiersstraat 9 - 8601 WK, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nr. 01138131. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan RVS/TechniekSneek op bovenstaand adres of naar het e-mailadres zoals staat aangegeven op de internetsite.
15.2. De RVS/TechniekSneek helpdesk (0515 - 41 61 85) is bereikbaar voor informatie op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.
15.3. RVS/TechniekSneek streeft ernaar om de door haar, op werkdagen, ontvangen e-mails binnen 24 uur te beantwoorden.

3) Specifieke voorwaarden m.b.t. service en garantie:

Garantie en aansprakelijkheid.
1. Op de hieronder geldende garantievoorwaarden gelden onverminderd onze algemene leveringsvoorwaarden, zoals uitdrukkelijk op onze site vermeld.
2. Voor door RVS/TechniekSneek geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. RVS/TechniekSneek vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie. Wanneer er sprake is van Fabrieksgarantie, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Klantenservice (0515 - 41 61 85), waarna wij de leverancier inschakelen, die vervolgens onder zijn voorwaarden zal bepalen of het artikel gerepareerd wordt of vervangen wordt.
3. Daar waar er geen sprake is van een fabrieksgarantie gelden onderstaande voorwaarden.
4. RVS/TechniekSneek biedt ťťn jaar garantie op alle artikelen en garandeert dat elk geleverd artikel voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften. RVS/TechniekSneek herstelt gebreken die bij normaal - met de bestemming corresponderend - gebruik optreden kosteloos. Als de klacht gegrond is, komen ook alle voorrij- en/of verzendkosten binnen de garantietermijn voor rekening van RVS/TechniekSneek. RVS/TechniekSneek stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en/of verzenden. RVS/TechniekSneek kent een reparatietermijn van gemiddeld 3 ŗ 4 weken.
5. Als u het te repareren of te vervangen artikel verzendt, moet het van een verpakking zijn voorzien waarbij transportschade niet mogelijk is.
6. Als bij reparatie binnen de garantietermijn een onderdeel wordt vervangen, wordt het onderdeel dat is vervangen eigendom van RVS/TechniekSneek.
7. U krijgt op het gerepareerde onderdeel een extra garantie van drie maanden; de bestaande garantietermijn op de rest van het artikel loopt gewoon door.
8. Er kan bij RVS/TechniekSneek geen aanspraak op garantie worden gemaakt als het defect of de slijtage kennelijk het gevolg is van nalatig onderhoud, bedieningsfouten en/of onjuist gebruik, dan wel wanneer er sprake is van een normale slijtage. Schoonmaken en of regulier onderhoud vallen buiten de garantie. Evenmin kunt u aanspraak op garantie maken:
8.1. Als er veranderingen in of aan het artikel of apparaat zijn aangebracht door derden;
8.2. Als de datum op de afleveringsbon gewijzigd of onleesbaar is;
8.3. Bij gebreken die ontstaan zijn door niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik (zoals het niet te werk gaan volgens de bijbehorende gebruiksaanwijzing);
8.4. Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;
8.5. Bij van buiten komend onheil, (zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen et cetera);
8.6. Als u RVS/TechniekSneek niet tijdig plaats, gelegenheid of tijd geeft voor onderzoek en herstel van het gebrek;
8.7. Als u in gebreke blijft en niet aan uw verplichtingen voldoet.
9. KOSTEN:
9.1. Alle voorrij- en/of verzendkosten komen, indien de klacht gegrond is, binnen de garantietermijn, voor rekening van RVS/TechniekSneek stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en/of verzenden.
10. VERVANGING:
10.1. Als RVS/TechniekSneek besluit tot vervanging en u een geheel nieuw artikel aanbiedt, dan wordt een gebruikelijk percentage als afschrijvingskosten/gebruikskosten in rekening gebracht. In dat geval dient u binnen een maand een nieuwe keus te maken.
11. PROCEDURE:
11.1. Als u van mening bent dat een door ons geleverd product, op basis van bovenstaande criteria, voor garantie in aanmerking komt, gelieve u onze helpdesk (0515 - 41 61 85) te bellen. Onze helpdesk verstrekt u een claimnummer en een verzendinstructie.
11.2. Als het te repareren of te vervangen artikel door u wordt verzonden moet het van een deugdelijke verpakking zijn voorzien: het beste is natuurlijk de originele verpakking.
11.3. Als bij reparatie binnen de garantietermijn een onderdeel wordt vervangen, wordt het onderdeel dat is vervangen eigendom van RVS/TechniekSneek.
11.4. U krijgt op reparaties ook weer garantie, en wel drie maanden; de bestaande garantietermijn op het hele artikel loopt in die tussentijd gewoon door.
12. INDIRECTE KOSTEN
12.1. Indirecte kosten, veroorzaakt door het tijdelijk buiten bedrijf zijn van het defecte artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Gebruik van deze site betekent dat u onze Algemene voorwaarden accepteert.

Adres

Leerlooiersstraat 9
8601 WK Sneek
Industriepark: 'De Hemmen'
Telefoon: 0515 - 41 61 85
E-mail: info@rvstechniek.nl

Winkelwagen

Inloggen
Account